Chính sách vận chuyển

Dưới đây là các quy định về việc lấy/nhận hàng:

Nhà Vận Chuyển chỉ chấp nhận nhận hàng khi đơn hàng đã được đăng trên hệ thống thông qua API.

Nhà Vận Chuyển chỉ nhận hàng tại địa điểm của Người Gửi khi trên kiện hàng có dán nhãn (bill) của Nguyễn Trung Bá.

Nhân viên nhận hàng phải mặc đồng phục hoặc mang thẻ nhân viên của Nhà Vận Chuyển.

Bộ phận nhận hàng phải cung cấp Phiếu Xác Nhận Đã Nhận được Hàng cho Người Gửi sau khi đã nhận hàng thành công (thể hiện thông tin đơn hàng đã được nhận).

Nếu Nhân viên Nhận hàng không cung cấp Phiếu Xác Nhận Đã Nhận Hàng, Người Gửi sẽ không giao hàng cho Nhà Vận Chuyển.

Nhà Vận Chuyển chỉ nhận hàng theo nguyên tắc “Nguyên đai – Nguyên kiện” (Kiện hàng được đóng bởi Người Gửi, Nhà Vận Chuyển chỉ nhận kiện hàng nguyên vẹn – bên ngoài kiện hàng không có dấu hiệu đã bị mở, ướt, hư hỏng).

Nếu Nhà Vận Chuyển phát hiện đơn hàng có sai khối lượng và kích thước so với thông tin của Nguyễn Trung Bá, họ sẽ ghi lại thông tin khối lượng và kích thước chính xác (sau khi có sự xác nhận của Người Gửi) và gửi lại thông tin này cho Đầu mối của Nguyễn Trung Bá.

Mỗi đơn hàng chỉ tương ứng với 01 (một) kiện hàng.

Quy định về số lần lấy hàng cho một đơn hàng của Nguyễn Trung Bá như sau:

Tối thiểu 1 lần trong 01 ngày;

Tối đa 3 (ba) lần và 02 (hai) ngày liên tiếp;

Sau khi thử lấy hàng không thành công 03 lần, Nhà Vận Chuyển sẽ cập nhật trạng thái “Hủy (Lấy Hàng không thành công)” qua API.

Đối với đơn hàng mà Người gửi tự đưa đến điểm gửi (bưu cục), Nhà Vận Chuyển sẽ nhận hàng trong vòng 24 giờ. Nếu sau 24 giờ không nhận được hàng,

Nhà Vận Chuyển sẽ cập nhật trạng thái “Hủy (Nhận tại điểm gửi không thành công)” qua API.

Quy định về giao hàng bao gồm các điều sau:

Số lần giao hàng:

Tối thiểu 01 (một) lần.
Tối đa 03 (ba) lần.
Giao hàng đến tay người nhận:

Nhà vận chuyển phải liên hệ hoặc thông báo trước cho người nhận trước khi tiến hành giao hàng.
Nhà vận chuyển sẽ giao đến địa chỉ người nhận đã được chỉ định bởi Nguyễn Trung Bá.
Nhà vận chuyển sẽ thực hiện việc cho xem hàng hoặc không cho xem hàng theo yêu cầu của Nguyễn Trung Bá  trên hệ thống nhà vận chuyển (trường: Ghi chú giao hàng).
Nhà vận chuyển đồng ý hẹn lại thời gian giao hàng tối đa 05 (năm) ngày kể từ ngày giao hàng ban đầu.
Khi shipper giao hàng thành công cho người nhận:
Đối với đơn hàng CÓ thu hộ (COD): Cần có chữ ký của người nhận và ghi rõ họ tên.
Đối với đơn hàng KHÔNG thu hộ (No COD): Cần có chữ ký của người nhận, ghi rõ họ tên và giấy tờ chứng minh (nếu người nhận đồng ý): CMND, Hộ Chiếu,… để xác minh người nhận đúng là người mua
Trường hợp người nhận từ chối nhận hàng sau khi kiểm tra:

Nhà vận chuyển (nhân viên giao hàng) sẽ lập “Biên Bản Từ Chối Nhận Hàng” thể hiện ít nhất các thông tin sau:
Mã đơn hàng.
Lý do từ chối nhận hàng.
Thông tin về kiện hàng đã bị mở, bao gồm: tình trạng thùng carton bên ngoài và khác với những gì mô tả
Số lượng bản biên bản: ít nhất 02 bản (01 bản để nhà vận chuyển lưu để đối chiếu
Xác nhận của người nhận (chữ ký).

QUY ĐỊNH TRẢ HÀNG (ĐƠN HÀNG THU HỒI)

Nhà Vận Chuyển tiếp nhận yêu cầu trả hàng thông qua API, cung cấp đầy đủ thông tin về Người Mua (tên, địa chỉ, số điện thoại) và Sản Phẩm Trả (tên sản phẩm, số lượng, tình trạng sản phẩm, hình ảnh).

Nhà Vận Chuyển đến Người Mua để lấy hàng theo “Quy định lấy hàng”, thực hiện quá trình Đồng Kiểm (kiểm tra sản phẩm thực tế và so sánh với thông tin Sản phẩm được cung cấp bởi Nguyễn Trung Bá qua API).

Nhà Vận Chuyển gửi “biên bản đồng kiểm” đã được lập với Người Mua về Nguyễn Trung Bá qua API hoặc Email (nếu không có API).

Nhà Vận Chuyển thực hiện việc Trả hàng về cho Người Bán theo “Quy định chuyển hoàn” (không bao gồm Điều 4).